Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Aby ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, należy spełnić określone warunki. Poszczególne programy mogą się różnić, jednak ogólnie osoba ubiegająca się o dotację musi mieć ukończone 18 lat, mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo członkowskie Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie może być karana.

W skrócie, jakie podpunkty trzeba spełniać, żeby ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej konieczne jest: 

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • korzystanie z pełni praw publicznych, ograniczonego prawa publicznego lub prawa publicznego ograniczonego tylko czasowo;
  • niesłużenie wojskowemu zawodowemu lub służbie przygotowawczej do służby wojskowej zawodowej;
  • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nieposiadanie w kraju ojczystym (Polsce) lub miejscu zamieszkania firmy o tej samej nazwie i profilu działalności.

Kiedy można złożyć wniosek na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej można złożyć w okresie trwania naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu  wolnych środków programu, przy czym wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany. Wniosek należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Sprawdź: anowak.com.pl po więcej informacji. Wniosek o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej można złożyć również w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platformy ePUAP za pośrednictwem portalu BIP.